Add Me!Закрыть меню навигации
Добавь меня!Открытое Меню Категорий

БЕСПЛАТНА ПРАВНА ПОМОШ

БЕСПЛАТНА ПРАВНА ПОМОШ

БЕСПЛАТНА ПРАВНА ПОМОШ Обезбедување на бесплатна правна помош треба да биде врз основа на таквите принципи како објективност, непристрасност, навременоста, еднаквост на граѓаните пристап до помош и доверливост во нејзиното спроведување. Учесниците во јавниот систем на бесплатна правна помош се на Извршната власт и нивните подредени институции, Извршната власт на […]

БЕСПЛАТНА ПРАВНА ПОМОШ

БЕСПЛАТНА ПРАВНА ПОМОШ Општествените Правни Закон фирма обезбедува бесплатна правна консултации и правни прашања : спорови со банките – лоши кредити, заканата на колектори, проблеми со издавање на Депозитот, камати и парични казни; жртви на корупција и незаконско постапување на службените лица, службениците за спроведување на законот и службените лица; […]

БЕСПЛАТНА ПРАВНА ПОМОШ

БЕСПЛАТНА ПРАВНА ПОМОШ Бесплатна правна помош во форма на правни консултации во усна и писмена форма, е адвокатите кои се учесници на државниот систем на бесплатна правна помош, и направи се за нив апликации, жалби, приговори и други правни документи во следниве случаи: 1) склучување, измена, престанување, поништување на недвижности […]