АДВОКАТОТ ЗА СПОРОВИ И СПОРОВИ ЗА ЗЕМЈИШТЕНА АДВОКАТ ЗА СПОРОВИ И СПОРОВИ ЗА ЗЕМЈИШТЕ

Земјиште односи го регулираат сопственост, адвокат за граница спорови користење и располагање со земјиштето. Спорови и спорови за земјиште секогаш биле во конфликт, и

Земјиште односи се регулирани од страна на Земјиште Законик, Законите За земјиште закуп», «земја проценка», «на плаќање за земја», «За заштита на земјата», други нормативно – правни акти и судската практика на повисоките судови.

Еден од најчестите конфликтни ситуации во земјата односи се на граница на споровите, како и дефинирање на границите на земјата заговор за приватизација.

Според сегашниот закон, резолуција на граница спорови може да се врши органи или соодветните надлежност на судот.

Партии на претстојните расправа треба да биде информиран однапред за времето и местото на средбата. Страните се должни да ги обезбедат сите оправданоста на барањето, и приговори против тоа.