АДВОКАТСКИ УСЛУГИ ЦЕНИАДВОКАТ УСЛУГИ ЦЕНИ

Под денот на вработување на адвокатот се однесува на времето во текот на еден календарски ден, кога еден адвокат врши специфични инструкции на директорот, без оглед на вистинското времетраење на неговата работа.

Во обезбедувањето на правна помош адвокат во викенди и празници, како и обезбедување на правна помош во врска со заминувањето на адвокат во друг локалитет плати е не помалку од двоен износ.

Кога давање на правна помош во врска со заминувањето на адвокат од друга локација, исплата на патни и средства за расходи во овој случај ќе бидат определени со договор на странките, но не може да биде помалку од цената на реалните трошоци на бранителот