БЕСПЛАТНА ПРАВНА ПОМОШБЕСПЛАТНА ПРАВНА ПОМОШ

Обезбедување на бесплатна правна помош треба да биде врз основа на таквите принципи како објективност, непристрасност, навременоста, еднаквост на граѓаните пристап до помош и доверливост во нејзиното спроведување.

Учесниците во јавниот систем на бесплатна правна помош се на Извршната власт и нивните подредени институции, Извршната власт на составни субјекти, владата на правни канцеларии, адвокатите и нотарите

Во согласност со закон, органите на Извршната власт на региони да одлучи да се утврди дали тие држава правно Биро или да вклучи обезбедување на бесплатна правна помош на адвокатите.

Тие се дизајнирани за да се утврди износот и процедурата за наградување на адвокатите и надомест на нивните трошоци за добивање на бесплатна правна помош