ЗАСТАПУВАЊЕ ВО СУДЗАСТАПУВАЊЕ ВО СУД

Овластувањата на претставникот треба да бидат изразени во моќта на адвокат, издадени и извршена во согласност со закон.

Граѓаните имаат право да ги извршуваат своите Работи во суд, лично или преку претставници

Лични учество во бизнис на граѓанинот не му се одземе правото да ја имаат оваа причина претставник.

Бизнис организации во судот од страна на нивните тела кои дејствуваат во рамките на овластувањата што им се даваат на нив со закон, други прописи или составните документи, или претставници

Органот на водечките бизнис-организации, поткрепени со документи се потврдува официјалниот статус на нивните претставници, и доколку е потребно, составните документи.Во име на ликвидирани организација во судот делува како овластен претставник на ликвидационата Комисија.

Претставници на суд може да бидат способни лица кои имаат правилно издава овластувања за спроведување на бизнисот, освен за следните субјекти (со исклучок на случаи на нивното учество во процесот, како и претставници на соодветните тела или законски застапници):

судијата;

истражувач;

адвокат.

Според процесно право на судот назначува адвокат, како претставник во случај на отсуство на претставник на Испитаникот, место на живеење е непознат, како и во други случаи определени со закон