КРИВИЧНИ ПРЕДМЕТИКРИВИЧНИТЕ ПРЕДМЕТИ

Кривично дело е разгледан и се населиле од страна на судот според материјалите на истражување и прелиминарната истрага.

Пред-производство започнува со фазата на започнување на кривичната постапка.

Според член, причина за иницирање на кривични постапки се:

изјавата на прекршокот;

доброволно се предаде;

пораката на совршен или подготвување на криминал, добиени од други извори.

одлуката на Обвинителот во насока на соодветни материјали за телото на прелиминарната истрага за решение на прашањето на кривично гонење.

Основа за побудување на кривично дело е присуството на доволно податоци покажува знаци на криминал.

Во согласност со кривична постапка, обвинетиот и неговиот бранител имаат право да ги испита материјали на кривичниот случај.

На кривичната постапка, законот не содржи одредби авторизирање на лицето во однос на кое прекине постапката, да се запознаат со случај материјали.

На периоди на задржување за кривични случаи ќе се кандидира од денот на претходната пресуда, или со влегувањето во правна сила на пресудата на донесување ослободителна пресуда, како и резолуцијата (владејачката) за престанок на случајот