ОДГОВОРИ НА АДВОКАТИТЕОДГОВОРИ НА АДВОКАТИТЕ

Правен совет за станбени прашања обично помага да се реши социјалните проблеми кои се јавуваат, вклучувајќи а не на повеќето богатите граѓани на нашата земја, затоа, се дадени на нашата веб-сајт со помош на интернет е апсолутно слободна. Тоа е од корист и за граѓаните и адвокатите себе, кои на тој начин се стекнат со еден базен на потенцијалните клиенти.

Со почеток на оваа година ние им понуди нова услуга – консултации на адвокатот на телефон.