ПРАВНИ УСЛУГИПРАВНИ УСЛУГИ

Отсуство сега на било јуриспруденцијата на ова прашање покажува, не е веројатно дека овој проблем е итно, и дека неговото решение не е уште да најде соодветни правни механизми.

Концептот на правни услуги

Во официјалните документи и во пракса концептот на»правни услуги»и»правни услуги»се сметаат за еквивалент. Сепак, во литературата на мислење беше искажано дека, под правни услуги треба да се сфати како обврски кои произлегуваат од договорите за цел, Комисијата, Агенцијата услуга, доверба за управување со имот, трговска концесија (франшиза), функција, која е дел од олеснувач, претставник, агент, Комисијата агент, Управник и Т.п, постапувањето или во име на другите, или на свое име, но во интерес на другите.

На овој основа на извршените услуги од страна на професионални адвокати, треба да се нарече не правни и легални, и, очигледно, дека тоа е мислење на Врховниот Суд, кога тој го даде објаснувања на некои функции од услугите, има правен карактер