Светската трговска организација за интелектуална сопственост (TRIPS) — она што се правата на интелектуална сопственостПравата на авторите на книжевните и уметничките дела (како што се книги и други пишани дела, музички композиции, слики, скулптури, компјутерски програми и филмови) се заштитени со авторски права, за минимум период од 50 години по смртта на авторот. Исто така заштитени преку авторското право и сродните (понекогаш се нарекува и»соседи») права се права на изведувачи (на пример, актери, пејачи и музичари), производители на фонограми (звучни снимки) и радиодифузни организации. Главните социјални цел за заштита на авторското право и сродните права е да се поттикне и награда за креативна работа. Додека основните социјални цели на заштита на интелектуалната сопственост се како што е наведено погоре, исто така, треба да се напомене дека ексклузивни правата дадени се обично предмет на голем број на ограничувања и исклучоци, кои се насочени кон фино подесување на рамнотежата дека мора да се најде меѓу легитимните интереси на носители на правата и на корисниците.

Неговата главна функција е да се осигура дека трговските текови како глатко, очекувано и слободно, како е можно.

Повеќе